> Home
> Even voorstellen
> Behandelingen
> Prijsinfo
> Voetverzorgingstips
> Contact
Déjà Voet
Hillenraadstraat 16
4834 JE Breda,
Nederland
Tel.: 076-5873323
 
Deja Voet
 
Privacy Policy
 

Déjà Voet verzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Déjà Voet verzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Déjà Voet Verzorging ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten/Cliënten
 
Persoonsgegevens van klanten/ clienten worden door Déjà Voet verzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een dienst/opdracht.
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst van podotherapeut of huis/arts.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Déjà Voet verzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode en woonplaats;
- Telefoonnummers; mobiel + prive;
- E-mailadres;
- Geslacht.
  *Indien nodig bij diabeten of reumatische cliënten:
- Naam + vestigingsplaats huisarts of behandeld arts;
- BSN nummer;
- Gegevens over gezondheid.
 
In bepaalde situatie kunnen er foto’s worden gemaakt van uw voeten (de nagels en of huid).

Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesystheem en zijn alleen beschikbaar voor Déjà Voet verzorging. Aan de hand van de foto’s kan vooruitgang of conditie van de voet (nagels en huid) beter worden beoordeelt. Of met toestemming van u dat het gedeeld wordt met de podotherpeut of huis/arts.

Uw persoonsgegevens worden door Déjà Voet verzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- Conform de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst worden cliënten gegevens Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
 

Verstrekking aan derden
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Eventueel medisch noodzakelijk overleg met podotherapeut of huis/arts
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn
 
Déjà voet verzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Déjà voet verzorging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen
- Verder staat alles achter slot en grendel
 

Rechten omtrent uw gegevens
 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen
 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

Contactgegevens
 
Déjà voet verzorging
Hillenraadstraat 16
4834 JE Breda
Tel; 076-5873323
www. Deja-voet.nl